Børnehuset StrandLoppens evaluering af den styrkede læreplan 2021.

Børnehuset StrandLoppen er en ny institution som startede d. 1. august 2021.

Det er Børnehusene Strandvejen og Loppen, som er blevet til 1 institution.

Vi har det sidste år, arbejdet med en fælles styrket Læreplan

I praksis; har det betydet, at vi er startet helt forfra, da det er 2 "fasttømret" personalegrupper- der skal blive til 1 personalegruppe, med 1 fælles styrket læreplan.

Pædagogisk: har det betydet, at vi indenfor det sidste år, har arbejdet meget målrettet på en fælles styrket læreplan.

Evaluering: Vores første ½ år som ny institution, med nye børn / børnegrupper / nye forældre / forældregruppe / ny sammensætning af personale / personale fra begge institutioner på hver stue, har været et spændende og udfordrende arbejde.

Dog har vi valgt at vores evaluering skal have fokus på den fælles udfordring hele vores samfund har været udsat for det sidste år CORONAEN.

Coronaen har fyldt utroligt meget i vores hverdag, i vores pædagogiske arbejde, i forældre samarbejdet og især i forhold til vores børns trivsel og udvikling i det sidste år.

 

Evaluering
 • Hvad har coronaen betydet for vores forældre samarbejde

  I Børnehuset StrandLoppen har vi altid lagt vægt på et godt og åbent forældresamarbejde, dvs. at forældre har været velkomne på stuen, hvor de har haft mulighed for at studere deres barns leg og samspil med de øvrige børn. Ligeledes har der været tid til at snakke med personalet.

  Da Coronaen blev en del af vores dagligdag, har forældrene kunne aflevere og hente deres barn i garderoben først, uden nu, med mundbind. Det har været hurtig ind og ud af StrandLoppen. De har hjulpet barnet med at vaske hænder, inden barnet selv fik lov at sætte madkasse og drikkedunk på plads.

  Hvilke fordele synes vi der har været

  • Hygiejnen blandt børnene er vokset – via mere fokus på håndvask samt at nyse i ærmet
  • Sygefraværet er dalet / forældre har haft stor forståelse for, at barnet ikke kunne komme i inst. hvis det var forkølet eller snottet, forældrene holdt barnet længere hjemme inden det kom i StrandLoppen.
  • Forældrene har givet børnene flere enkelte fridage, holdt dem hjemme når der har været mulighed for det.
  • Nogle forældre har fået ”øjnene op for”, at deres barn kan mere end de tror / selvhjulpen

  Der har være bedre tid til indkøring af nye børn (forældre), da der har været færre børn på stuen, det har givet en mere stille, rolig og tryg indkøring både for barnet og forældrene. (Nye forældre har været med på stuen)

  Hvilke ulemper synes vi der har været:

  • Kommunikationen til alle forældre har gået via Tabulex, og her er det desværre ikke alle forældre, der har læst beskeden
  • Der kan, og har været kø i garderoben i aflevering og hentning af børnene, således at der kan glippe vigtig information ved overlevering fra hjem til institution og omvendt, dette har især været ved de små børn i vuggestuen.
  • Forældrene har givet udtryk for at de ikke har kunnet se og følge med i de aktiviteter som børnene har haft gang i.
  • Den daglige dialog - er blevet mindre i disse mdr. og har haft betydning for opbygningen af samarbejdet med nye forældre.
  • Det har været svært for forældrene at holde afstand og vente med at gå ind i garderoben, når der var flere forældre på samme tid til at hente børn.

  Hvad har vi lært og tager med fremover i vores samarbejde med forældrene:

  • At børnene stadig starter med at vaske hænder med deres forældre, inden de bliver afleveret.
  • At afleveringen foregår så vidt muligt hurtigt og i garderoben, således at den ikke forstyrrer de børn, der er i gang med aktiviteter.
  • Når forældrene henter barnet, vil der være mulighed for at se dokumentationen fra barnets aktivitet, samt opleve børnene/samspil med med de andre børn.
  • At børnene fremover selv sætter madkassen/ drikkedunk i køleskabet.
  • At vi fortsat vil informere forældrene skriftligt via det nye system AULA - at lære forældrene op fra start af - så vi på den måde er sikre på at alle får informationen.
 • Har coronaen haft betydning for barnets trivsel, udvikling og læringsmiljø

  Coronaen startede i marts 2020, hvor vi stadig var 2 selvstændige institutioner med fællesledelse. Hver inst. tilpassede sig de nye corona restriktioner - afspritning / vask af legetøj - udluftning - meget ude - forældrene kom ikke på stuen - meget lidt tilgængeligt legetøj / materialer osv., hvilket jo gjorde at vi skulle ændre på vores daglige rutiner / læringsmiljøer og pædagogiske aktiviteter. Børn og personale fik en ny hverdag i hver sin institution.

  1. august blev vi til en institution StrandLoppen, med nye børnegrupper og personale, og hvor coronaen stadig var en del af vores hverdag, der var åbnet op, således at børnene var begyndt at komme tilbage til StrandLoppen.

  Vores nye hverdag - nye rutiner - ny fælles læreplan, hvilket vi var igang med at færdiggøre, samtidig med opstarten af en ny institution. Denne proces har vi ikke valgt at evaluere på - men have fokus på hvordan vores børns trivsel og udvikling har været i corona perioden.

  Hvilke fordele har der været:

  • Børnene er blevet delt op i mindre grupper, det enkelte barn er blevet set og hørt mere
  • Der har været plads og tid til fordybelse for det enkelte barn og i mindre grupper, da der ikke har været så mange børn i perioder, hvilket også har været godt for støjniveauet
  • Børnene har dannet nye legerelationer
  • Selv om der ikke har været så meget legetøj fremme, har børnene haft nemmere ved at lege med det. Der har ikke været så mange konflikter om legetøjet.
  • Mange børn har haft mulighed for at få flere fridage/ holde fri - hvilket har gjort at de er kommet tilbage med mere overskud.
  • Børnene er blevet mere selvhjulpne, personalet har haft mere tid til at understøtte barnet ex. vaske hænder / tage tøj på / sætte madkassen på plads osv. (pga. færre børn)
  • Håndvask, bedre hygiejne har bevirket færre - sygedage / sygebørn med "snotnæser"

  Hvilke ulemper har der været:

  • Manglende legetøj / materialer - det har ikke været tilgængeligt ex. bøger - sakse -
  • Manglet sin bedste ven / venner bla. pga. fridage eller opdeling af børnene / stuevis
  • Børnene føler sig forstyrret, når de hele tiden skal vaske hænder
  • Nogle børn har haft svært ved at komme tilbage - ny indkøringsperiode
  • Vaske legetøj / afspritning af borde - hvilket har betydet tid fra børnene.
  • Børn med udfordringer, hvor forældrene har valgt at holde dem hjemme pga. smitterisikoen.
  • Det tværfaglige samarbejde vedr. børn er sat i " venteposition" ex. børn med udtaleproblemer.
  • Coronaen har betydet at børnene kun i ringe omfang, har haft mulighed for at skabe venskaber på tværs af stuerne
  • For enkelte børn har det betydet at det har været svært at finde nogen at lege med, fordi der ikke har været jævnbyrdige børn på stuen.

  Hvad har vi lært og tager med fremover:

  • At vi fortsat vil skabe læringsmiljøer i mindre grupper, er med til at skabe relationer og kvalitet i det pædagogiske arbejde.
  • At vi fortsat vil give plads til fordybelse via læringsmiljøer ude som ind
  • Give børnene tilpas udfordringer / forstyrelser / tro på at de godt kan selv
  • At legetøjet og materialer godt kan varieres / udskiftes - dog skal vi huske at det også skal være tilgængeligt til inspiration af kreativiteten / fantasien (alt efter børnenes alder)
 • Har coronaen haft betydning for vores pædagogiske arbejde

  Hvilke fordele der været:

  • At der har været færre børn, det har bevirket at de voksne har haft tid til at finde sig tilrette indbyrdes, samtidig med at der har været større og bedre mulighed for at etablere gode relationer til børnene og også børnene indbyrdes.
  • Mere tid til fordybelse bla. pga. færre børn og ingen forældre på stuen.
  • Mere tid til observationer og opdage nye sider af det enkelte barn / børn
  • Mere tid til at inkludere og vise hensyn
  • Se muligheder fremfor begrænsninger - der er altid en vej
  • Plads til aktiviteter der normalt ikke er plads til.

  Hvilke ulemper har der været:

  • Meget opdelte børnegrupper har bevirket at kendskabet til hinandens børn / forældre og pædagogiske arbejde ikke er kendt af alle
  • Coronaen har gjort arbejdet med den styrkede læreplan mere besværlig og forsinket.
  • Manglende samarbejde med Broskolen har givet førskolegruppen et dårligere udgangspunkt for skolestarten.(minus besøgsdage m.m.)
  • Vask af legetøj og afspritning - udluftning m.m. har kostet tid fra børnene.
  • Den daglige dialog med forældrene har været begrænset
  • Meget af det tværfaglige samarbejde har været begrænset. Meget information går tabt via web-møder.
  • At førskolegruppens aktiviteter på tværs af stuerne har været sat på pause.
  • Coronaen har påvirket flere medarbejdere, gjort dem usikker / nervøse for at eventuelle forældre er smittet, og "rygter" har påvirket nogle medarbejderes trivsel på arbejdspladsen.

  Hvad har vi lært og tager med fremover:

  • At rengøringen bør opprioriteres i dagtilbuddene, nu hvor vi har set hvor meget hygiejnen har betydet for børn og personalets sundhed. Især den ekstra rengøring midt på dagen.
  • At vi fortsat vil skabe læringsmiljøer i mindre grupper, er med til at skabe relationer og kvalitet i det pædagogiske arbejde.
  • At vi udnytter uderummet mere også til planlagte pædagogiske aktiviteter
  • At vi tænker flere ude værksteder / fordybelsesrum ind i vores nye legeplads.
  • At vi fortsætter med at følge børnenes spor / legerelationer på tværs af stuer og alder.

  Vi vil løbende have fokus på vores fælles evaluerings kultur, således at der er en "rødtråd" i vores pædagogiske arbejde med børnene fra 0 til 6 år.

Siden er sidst opdateret 17. oktober 2022