Pædagogiske aktiviteter

StrandLoppens årshjul af pædagogiske projekter

StrandLoppens Årshjul

Januar:     Bøgernes verden.

Februar:    Følelser og sanser - Fastelavn

Marts:       Tal og mængder  - Påske

April:         De 4 elementer

Maj:          Krible - Krable - Bedsteforældredag

Juni:          Dyr - Skt. Hans - Sommerfest - afslutning for skolegruppen

Juli:           Sommerferie - små ture - flytning over i nye lokaler

August:      Venskaber og relationer - StrandLoppens fødselsdag d. 1.august

September: Min fantastiske krop - forældremøde

Oktober:     Rim og remser - forældresamtaler

November:  Forholdsord, begreber og modsætninger - julefest - julegaver

December:  Form og farver - Julefrokost for børnene - besøg i Kirken

 

Sprog projekt
 • Sproget begynder i vuggestuen

   I vuggestuen har vi fokus på dialogen mellem børn og voksne. børnene lærer herved at indgå i samtale, forklare, fortælle og argumentere.

  Med udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kunnen, støtter vi barnet ved at tolke og anerkende det udtryk og koble genstande og handlinger med ord.

  Hverdagens rutiner udgør en ideel ramme for sprogtilegnelsen, da der tales med de samme ord og om de samme betydninger hver gang.

  Gentagelser og ord knyttes til handlinger er afgørende i forhold til sprogtilegnelsen.

  I vuggestuen har vi ekstra fokus på sprogtilegnelsen, når vi om formiddagen holder samling. Her synger vi de samme sange hver dag, benævner de samme genkendelige handlinger og kobler konstant ord på handling.

 • Læse leg
  Læse leg

  Tirsdag og torsdag formiddag har vi læse leg grupper:

  Læse leg er et pædagogisk redskab, som gør det nemmere at arbejde med børnenes ordforråd, bl.a. for at hjælpe de børn der har flere sprog eller har et lille ordforråd. Jo tidligere vi sætter ind i forhold til børnenes ordforråd, jo nemmere har de ved at indhente de jævnaldrende.

  Læse leg er med til at styrke børnenes koncentrations evne, deres lytte forståelse, lære at vente på tur, svare når de bliver spurt om noget, genfortælle og lave fysisk aktivitet ud fra det læste i bogen. Der bliver altid udvalgt fokus ord, som bliver forklaret og talt om.

  Forældrenes rolle:

  • Sørge for at børnene er i Loppen tirsdag og torsdag senest kl. 9.30
  • At give sig tid til at lytte, hvis barnet fortæller om bogen
  • Læse på opslagstavlen(Tabulex) om dagens historie/aktivitet
  • Stille nysgerrige spørgsmål, som barnet ikke bare kan svare ja eller nej på
  • Læse historie/godnat historie for dit barn
  • Snakke med dit barn om "fokusordene"

  Vi har erfaret, at jo flere gange børnene får læst/fortalt bogen, jo bedre bliver børnene til at tage de nye ord/lege i brug. Ex. bogen " Store monstre græder ikke", den eftermiddag gik alle de 3 årige på monster jagt ude på legepladsen.

 • Inkluderende sprogindsats i samarbejde med Broskolen

  Projektet startede i 2015 og er planlagt til og med 2018.

  Projektet kører i to spor - et i børnehusene(Strandvejen og Loppen) og et på Broskolen.

  Formålet med projektet den "inkluderende indsats" er at støtte sprogfattige børn et - eller børn med  flere sprog, så vi får udnyttet deres potentiale fuldt ud. Vi ønsker at gøre os erfaringer i forhold til, hvordan vi kan løfte denne gruppe børn, fagligt gennem afprøvning af flere forskellige former og indsatser.

  Frk. Jensen(førskolegruppen) har et tæt samarbejde med Broskolen, hvor Lea(lærer) deltager i Frk. Jensens arbejde 2 dage om ugen. Der bliver sat tydelige mål, ud for hvert emne:

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Fagfaglige kompetencer.

  Målene er tydelige både for børn og forældre, samarbejdet med forældrene er en vigtigt del af projektet. Der bliver afholdt flere samtaler med forældrene, hvor der bliver lavet handleplan for de næste 3 måneder.

  Følgende mål er opstillet for projektet:

  • Broskolen og børnehusene vil løfte de sprogfattige børn/elever
  • Børnehusene og Broskolen ønsker en tættere brobygning, for at understøtte de sprogfattige børns/elevers sproglige udvikling
  • Børnehusene ønsker et fælles fagsprog og en fælles sprogkultur.

  Succeskriterier:

  • Det enkelte barn skal øge sit ordforråd
  • Det enkelte barn skal forbedre sin sprogforståelse og ordforråd.

   

Bevægelses institution
 • Bevægelse i det daglig

  Vuggestuen:

  Hver dag efter morgensamlingen, bliver der tændt for musikken og børn og personale danser, hopper, triller, kraver og laver sanglege m.m.

  Hver onsdag går hele vuggestuen over på Broskolen i gymnastik, hvor der er fokus på krop og bevægelse.

  Vuggestuen er indrettet, således at der er meget gulvplads, legemiljøer hvor der er mulighed for at børnene kan få brugt deres grovmotorik. (kravle over - under bordet, op og ned at trip trapstolene). 

  Børnehaven:

  Alle børn er ude hver dag uanset vejret, legepladsen en indrettet således at der er plads til motorisk udfoldelse.

  Hver dag, når vi er ude samles børnene på multibanen, hvor pædagogerne sætter forskellige lege/ aktiviteter igang for alle børn.

  Hver onsdag har vi mulighed for at bruge Broskolens gymnastiksal.

   

 • Krop og bevægelses projekt

  Yoga projekt for "Frk. Jensen":

  I Februar - marst måned har vores studerende et yoga forløb hver mandag.

  Der bliver bl.a. trænet: balance, koncentration, motorik og fokusering. De laver forskellige yogastillinger og træner vejrtrækning. Forældrene opfordres til at snakke med deres barn om deres oplevelser, samt evt. viser hvad de har lært.

  Om onsdagen laves der et motorik og bevægelses forløb med nogle af de 3 årige børn.

  Forløbet laves af vores studerende, børnene bruger de forskellig sanser gennem leg. Her er der fokus på børnenes kognitive, sociale og personlige kompetencer med en legende tilgang. Børnene får lov til at bruge deres kroppe på en sjov og andersledes måde. Efter aktiviteten afsluttes med en afslapningsøvelse til meditations musik, hvor børnene øver sig i deres vejrtrækning og at slappe af. Forældrene opfordres til at snakke med deres barn om barnets oplevelser samt evt. få vist hvad de har lært.

 • Min fantastiske krop
 • Levende Legekultur

  Børnehuset StrandLoppen er med i et 3 årigt projekt Levende Legekultur.

  Levende Legekultur er en indsats, der skal styrke legekulturen i samarbejde med 5 kommuner i Danmark. Levende Legekultur er en helhedsindsats udviklet af Gerlev Center for Leg & Bevægelse med støtte fra Lauritzen Fonden og medfinanansiering fra deltagende kommuner. Indsatsen indebærer en række aktiviteter, kompetenceløft og undervisningstilbud på tværs af institutioner, folkeskoler og lokalmiljø. Målet er at motivere, understøtte og forankre en levende legekultur til gavn for lærere, pædagoger, familier og andre aktører i lokalområdet.

Børnemiljø
 • Børnemiljø i vuggestue

  I september måned arbejder vi med børnemiljø, ved hver formiddags samling kl. 9.

  Vi snakker om det at have venner, at kunne give et kram, ae og evt. et kys.

  Vi synger fast: Venne - sange

  • Hej hej ..
  • En elefant kom ...
  • Finde en ven

  Vi bruger sprogkisten: med bl.a. dukkerne, bamse og kylling for at visualisere, samt skabe en fortælling om det at være venner på tur: at holde en ven i hånden.

  Vi italesætter hele tiden det at være venner, at se på hinanden. Se nu er hun ked af det osv.

  Læringsmål:

  Børnene skal lære det, om at være venner.

  • At tage hensyn
  • At kunne dele med andre
  • At man er sød
  • At man må ikke bide, slå, rive osv.

  Børnene skal lære at aflæse hinandens signaler:

  • At kunne lytte til hinanden
  • at kunne se når andre er kede af det
  • At kunne se når andre er sure
  • At kunne se når andre er glade
  • At kunne lytte når andre siger stop

  Tegn på læring:

  • Når børnene på eget initiativ begynder at hjælpe hinanden, dele legetøjet med hinanden
  • Når de i det små begynder at aflæse - lytte til hinanden
  • Når børnene giver hinanden et goddag og farvel kram

   

   

   

Siden er sidst opdateret 7. maj 2021